Selectize.js一款功能强大的基于jQuery可实现自定义Select下拉框插件

Selectize.js一款功能强大的基于jQuery可实现自定义Select下拉框插件
selectize.js是一款基于jQuery、功能强大且可扩展的下拉框UI插件。使用它我们可以实现炫酷的标签、联系人、省市等下拉选择器。不仅体积小,大小在7kb(gzip压缩)左右,而且具有丰富的特性和详细的文档。

入门指南

功能介绍

 • 智能搜索/排序:选项可查询和排序;
 • 选项定位:可使用左右箭头在选项之间移动;
 • 一次选择并删除多个项目:对选择和删除项目可通过option/ctrl键多选;
 • 国际化支持:非常适合
 • 项目创建:允许用户创建选项(包括异步保存,控件锁定,直到触发回调);
 • 支持远程数据加载:当选项很多且需要从服务器端获取时。
 • 干净的API和代码:接口化处理,易于修改;
 • 可扩展强:使用插件API实现功能自定义自定义(使用微插件)。
 • 触摸支持:支持iOS5 +设备。

简单使用方法

引入依赖库

首先引入jQuery,然后引入selectize库,包括CSS和JS, 即:和selectize.default.cssselectize.min.js ,示例如下:

<link rel="stylesheet" href="js/selectize/css/selectize.default.css">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/selectize/js/standalone/selectize.js"></script>

HTML代码

<div class="control-group">
  <label for="select-beast">Beast:</label>
  <select id="select-beast" class="demo-default" placeholder="Select a person...">
    <option value="">Select a person...</option>
    <option value="4">Thomas Edison</option>
    <option value="1">Nikola</option>
    <option value="3">Nikola Tesla</option>
    <option value="5">Arnold Schwarzenegger</option>
  </select>
</div>

脚本初始化

<script>
  $('#select-beast').selectize({
    create: true, //允许增加下拉选项,输入后按回车即可
    sortField: {   //可排序字段
      field: 'text',
      direction: 'asc'
    },
    dropdownParent: 'body'
  });
</script>

参考文档

源码地址:https://github.com/selectize/selectize.js
API 文档:https://github.com/selectize/selectize.js/blob/master/docs/api.md
配置文档:https://github.com/selectize/selectize.js/blob/master/docs/usage.md
事件文档:https://github.com/selectize/selectize.js/blob/master/docs/events.md
自定义插件文档:https://github.com/selectize/selectize.js/blob/master/docs/plugins.md

the end